Praktijk Hoek Melkweg - Studentenhulpverlening

Praktijk Hoek Melkweg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Contactgegevens
Praktijk Hoek Melkweg
Adres: Agricolastraat 28, 9711 TS  Groningen
Telefoon: 050 3186003
Website: www.praktijkhoekmelkweg.nl
KVK: 71972935

 

Verwerking persoonsgegevens
Praktijk Hoek Melkweg ontvangt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij eventueel verwerken:

 • Uw geboortedatum
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer
 • Uw BSN-nummer
 • Burgerlijke staat
 • Leefsituatie
 • Hoogst genoten opleiding
 • De begin- en einddatum van de behandeling
 • De kosten van de behandeling
 • De naam van uw zorgverzekering en uw verzekeringsnummer
 • De naam van uw huisarts
 • De DSM 5 diagnose, zoals vermeld op de verwijsbrief van uw huisarts
 • Of er ROM (Routine Outcome Monitoring) is toegepast

 

Doel verwerking persoonsgegevens
De gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om een inschatting te kunnen maken of de behandeling bij uw vraag past.
 • Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
 • Om contact met u te kunnen opnemen als dat in het kader van de behandeling wenselijk is.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming tijdens afwezigheid van uw therapeut.
 • Door de financiële administratie om een factuur op te stellen.
 • Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Hij/zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Hoek Melkweg gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist,15 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Hoek Melkweg verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
De website van Praktijk Hoek Melkweg gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Klikt u op een social link, naar Twitter, Facebook, LinkedIn of Google+, dan plaatsen deze third parties cookies op uw apparaat. Lees de privacyverklaring van Twitter, Facebook, LinkedIn of Google+ om te weten wat zij met uw gegevens doen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Hoek Melkweg.
Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens, wat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde, organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het aanmeldingsformulier op de website.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Hoek Melkweg reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Praktijk Hoek Melkweg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Praktijk Hoek Melkweg.

 

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden. Het huidig beleid is voor het laatst bijgewerkt op 02-04-2019.

^